Zsidó oktatás és gyermekintézmények Magyarországon, 1945–1956

A kutatás célkitűzései

A kutatás a Holokausztot követő bő 10 év magyarországi zsidó történetének egy fontos, ám kevéssé ismert elemét kívánta feltárni, nevezetesen az oktatás, nevelés szempontját. A téma viszonylagos elhanyagoltságának okait keresve azt találjuk, hogy a pusztulás mértéke – főként a vidéki közösségeknél – elhomályosítja az életben maradottak történetét, pedig a megmaradók, újrakezdők sorsa is emlékezésre méltó. A helytörténeti összefoglalók alig adatolják ezt az időszakot, de még oktatástörténeti szakmunkákban is előfordul olyan megfogalmazás, hogy a Holokauszttal lényegében megszűnt a zsidó oktatás. Budapesten nagy arányban túlélték gyerekek is a Vészkorszakot, vidéken azonban 14 éves kor alatti gyermekek valóban csak azon szerencsés helyeken maradtak életben, ahonnan nem Auschwitz, hanem Strasshof fele indultak a deportáló vonatok. Ez a demográfiai helyzet a zsidó oktatást is erősen Budapest-központúvá tette a háború után, azonban mégis van adat újrainduló vidéki hitközségi iskolákról, talmud-tórákról, jesivákról, illetve budapesti gyerekek számára vidéken berendezett gyerekotthonokról, melyeket a gyermektelenül maradt helyi zsidó közösségek is segítettek. A témának korábban nem született átfogó és alapos feldolgozása, és több résztéma teljesen feltáratlan volt.

 

Kutatás első eredményei (2014–2016)

2014 szeptembere és 2016 augusztusa között Bolyai Kutatási Ösztöndíjas kutatás volt.

Forrásfeltárás

Mivel a kutatás egy eddig jórészt feltáratlan, feldolgozatlan területre irányult, így a kutatás első időszakát az intenzív forrásfeltáró munka határozta meg. Ennek részeként az alábbi 15 intézményben gyűjtöttem több száz oldalnyi levéltári iratanyagot: Magyar Zsidó Levéltár, Magyarországi Orthodox Izraelita Levéltár és KönyvtárZsidó Hitközségi irattárak: Szeged, Pécs, Győr, Debrecen, MiskolcBudapest Főváros Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Evangélikus, Országos Levéltár, Református Zsinati Levéltár,Magyar Cserkész Levéltár(Gödöllő). A levéltári források mellett korabeli sajtóanyagból gyűjtöttem forrásokat (Országos Széchényi Könyvtár, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem könyvtára, MTA Könyvtára), továbbá visszaemlékezések használtam fel. Utóbbi kategóriában kiemelem a Yad Vashem Intézet héber nyelvű interjúarchívumának használatát, melyet nyelvi nehézségek miatt a magyarországi kutatásokba ritkán vonnak be, pedig gazdag anyaggal szolgál. Néhány visszaemlékezővel személyesen is találkoztam. A hiányt – főképp a közvetlenül a vészkorszakután született korosztály tekintetében – ugyanakkor feltétlenül hangsúlyozni kell. 2016 tavaszán rövid izraeli tanulmányutam során Magyarországon nem elérhető könyvtári anyagot is kutattam.

 

Publikált és előadott eredmények

A feltárt forrásanyag gazdagsága lehetőséget adott a pályázati munkatervben vállaltnál több előadást és tanulmányt elkészíteni a kutatás témakörében. A 7 konferenciából 5 hazai és 2 nemzetközi, a 9 publikációból 7 hazai és 2 nemzetközi.

A magyar nyelvű publikációk a kutatás – munkatervben meghatározott – részterületeit vették sorba, így bőséges forrásanyagra támaszkodva külön-külön tanulmány tárgyalja az alábbi témaköröket:

Budapesti zsidó iskolák az államosításig, és az iskolai élethez szorosan kapcsoló korabeli jelenségek (hitoktatás, napközi otthonok, segélyezés);

Vidéki zsidó iskolák és az azoktól nem elválasztható vidéki gyerekotthonok; Két tanulmány ezen belül egy-egy konkrét helyszínre – Pécsre ill. Hódmezővásárhelyre – összpontosított.

Gyerekvédelem, árvaellátás,a segélyezési politika hatása a családok életére;

A traumafeldolgozás különböző aspektusai, az azt segítő, támogató szervezetek és intézmények, illetve bizonyos azok ellen ható társadalmi jelenségek.

Ezzel szemben a Yad Vashem intézet tanulmánykötete számára készült tanulmány átfogó jellegű, a kutatás minden részterületét tárgyalja.

 

A kutatás eredményeit bemutató előadások

Hazai

1) "A családpótlás intézményes és egyedi megoldásai, 1945-4"7 – A házasság és családkonferencia (Szeged, SZTE - 2014. október 8–9.)

2) "Családpótlás és traumafeldolgozás: zsidó gyerekek 1945-47" – Emlékkonferencia, Holokauszt Emlékév, 2014 (Tata, Kuny Domokos Múzeum, 2014. december 16.)

3) "Budapesti zsidó iskolák a Holokauszt után, 1945–48" – Iskola, művelődés, társadalom – Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület éves konferenciája (Sárospatak, 2015.augusztus 27–29.)

4) "Zsidó iskolák és gyerekintézmények a holokauszt után – Pécs példája" előadás a SchweitzerJózsef Emlékkonferencián, MAZSIHISZ, ORZSE, ELTE, MTA (Budapest, 2016. január 27.)

5) "Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után, 1945–1948" – Hagyomány, közösség, sors: Fejezeteka magyarországi zsidóság múltjából konferencián (Hódmezővásárhely, Emlékpont, 2016. április 15.)

 

Nemzetközi

1)"Jewish Children and Jewish Schools in Hungary after the Holocaust, 1945–48" előadás a The Jews of Hungary through the Vicissitudes of the Modern Era konferencián, (Bar Ilan University, Israel, 2016. május 30–31.)

2) "The impact of the Joint’s assistance strategy on the lives of Jewish families in Hungary, 1945–49" – The Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective című konferencia (Prága, 2017. március 15–16.)

 

A kutatás eredményeit bemutató publikációk

Magyar nyelvű

Bányai Viktória, „Zsidó iskolák és gyerekintézmények a Holokauszt után – Pécs példája” in: Peremiczky Szilvia etal. szerk, Schweitzer József emlékezete (Budapest: MAZSIHISZ, 2016), pp. 111–124. ISBN:978-963-7010-69-9

Bányai Viktória – Gombocz Eszter, „Budapesti zsidó iskolák a holokauszt után, 1945–48”, Új Pedagógiai Szemle, 65. évf. (2015), 7–8, pp. 57–76.

Bányai Viktória – Gombocz Eszter, „A traumafeldolgozás útjain – Holokauszt túlélő gyerekek Magyarországon, 1945–49” Régió, 24. évf. (2016), 2. pp. 31–48.DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i2.111

Bányai Viktória, „Zsidó iskolák és gyerekintézmények a holokauszt után: Pécs példája”Szombat, 27. évf. (2016), 7. pp. 15–20

Bányai Viktória, „A családpótlás intézményes és egyedi megoldásai, 1945–47” in: Barna Gábor – Kiss Endre, szerk., A házasság és a család (Szeged, MTA –SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2016), pp. 111–120. ISBN: 978-963-3065037

Bányai Viktória, „Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után – külön tekintettel Hódmezővásárhelyre” Emlékeztető, 1 (2016), 3–4. szám, pp. 40–44. (Hódmezővásárhely, Emlékpont) ISSN: 2498-6577

Bányai Viktória, „Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után, 1945-48” in: Sasfi Csaba – Ugrai János, szerk., Iskola, művelődés, társadalom. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 29.) (Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017), pp. 160–172. ISBN 978-963-89463-5-5.

 

Angol nyelvű

Bányai Viktória, "Reconstruction of Jewish Life: EducationalPerspective" In: Frojimovics Kinga, ed., Trauma and Rehabilitation : Jews and Jewish Life in Hungary After the Holocaust,1945–1957 (Jerusalem: Yad Vashem Institute, 2018) megjelenés előtt

Bányai Viktória, „Jewish Children and Jewish Schools in Hungary after the Holocaust, 1945–48” in: Always Hungarian: The Jews of Hungary through the Vicissitudes of the Modern Era (Dahan Center, Bar Ilan University) megjelenés előtt

 

Szerkesztett tematikus blokk

A Régió folyóirat 2016, 2. számában egy tematikus blokkot szerkesztettem „70 év Zsidó közösségek a Holokausztot követő években" címmel, ebben 5 tanulmány jelent meg.

 

További kutatási feladtok, célok (2017-től)

A Bolyai Kutatási Ösztöndíj kétéves időszakát lezáró intézeti kutatási beszámoló nyomán a következő célokat határoztuk meg a kutatás második időszakára:

1. A feltárt nagy mennyiségű, korábban ismeretlen forrásanyagból egy digitális forrásgyűjtemény összeállítása.

2. Az egyes részterületeket feldolgozó tanulmányok összerendezése és kiegészítése egy magyar nyelvű monográfiává.

3. További angol nyelvű tanulmányok írása a kutatás eredményeiből.

2018 júniusáig három angol nyelvű tanulmány készült el, egy már elfogadott, kettő jelenleg elbírálás alatt. Az elfogadott tanulmány adatai:

Bányai Viktória, “The Impact of the American Jewish Joint Distribution Committee’s Aid Strategy on the Lives of Jewish Families in Hungary, 1945-49” In: The Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective ed. by Eliyana Adler – Kateřina Čapková (Rutgers)