Bányai Viktória

Bányai Viktória
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
  • Kora-újkori és újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet.
  • Magyarországi zsidóság történetének héber nyelvű forrásai: rabbinikus források (responsum-irodalom, homiletika); zsidó temetők felirati anyaga (helytörténeti, névtani, társadalomtudományi feldolgozás).
  • A zsidó felvilágosodás (haszkala) története, nyelvi, irodalmi, oktatási törekvései; újkori zsidó oktatásügy történte.
Kiemelt publikációk

Frojimovics, Kinga - Komoróczy, Géza - Pusztai, Viktória - Strbik, Andrea, Jewish Budapest. Monuments, Rites, History (Budapest: CEU Press, 1999) ISBN: 963-9116-38-6

Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. [Doktori Mestermunkák / Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat, 2005) 287 oldal. ISBN: 963-9567-41-8

Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok [Hungaria Judaica, 22] (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 oldal ISBN: 978-963-87162-1-7

Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6

Projektek

Kárpátalja és Felvidék zsidó közösségei

A kutatás vezetője: Bányai Viktória és Komoróczy Szonja

A kutatásban részt vevő belső munkatársak: Fedinec Csilla, Gayer Veronika

A kutatás intézeten kívüli felkért munkatársai: Frojimovics Kinga (Yad Vashem, Jeruzsálem), Glässer Norbert (SZTE), Zima András (ORZSE), Konrád Miklós (MTA TTI), Csíki Tamás (ME), Vincze Kata Zsófia (ELTE), Filep Tamás Gusztáv, Klein Rudolf (SZIE), Frigyesi Judit (Jeruzsálem)

Kutatás időkerete: 2012. szeptember – 2013. december a Rothschild Foundation (London) támogatásával

A Trianoni döntés nyomán elcsatolt területek zsidó közösségeinek története meglehetősen elhanyagolt terület a történeti – judaisztikai kutatásban és szakirodalomban, ugyanakkor (és épp ezért) sok tévhit és hibás általánosítás terjedt el. A célunk, hogy a korábbi magyarosító / cionista / ultra-orthodox / nosztalgikus-romantikus felfogás jegyében írott munkák helyett forrásokra alapozó, sok szempontú, a hangsúlyt a régió zsidóságának sokféleségére, a közösségi stratégiák összetettségére helyező kutatást indítsunk el. Kulcskérdéseknek a következőket tekintjük: a hatalomváltásokra adott reakciók, önszerveződés, elitstratégiák, népi / nyelvi / nemzeti identitások – belső rétegzettség, generációs csoportok és irányzatok szerinti különbségek. A kutatás fókuszában a két világháború közötti és a második világháború alatti időszak áll (1920-1945), de nélkülözhetetlen a kitekintés, összehasonlítási alap teremtése a dualizmus korszakára, illetve az 1945 utáni helyzetre.

A projekt két nagy egységre bomlik. Az első egy forrásfeltáró kutatás-gyűjtés mindkét régió vonatkozásában. Négy forrástípust választottunk ki: a) Sajtó, elsődlegesen zsidó sajtó, magyar és jiddis nyelvű periodikák; b) Zsidó elemi és középiskolák évkönyvei; c) Hitközségi és más szervezeti értesítők; d) Tanúvallomások (elszármazotti közösségek által kiadott emlékkönyvek, egyéni emlékiratokat is idevéve). A forrásfeltárás eredményeit digitális listák, adatbázisok formájában tervezzük közzétenni, további kutatások számára elérhetővé tenni.

A projekt másik célkitűzése – támaszkodva a forrásfeltárás eredményeire – egy többszerzős monográfia megjelentetése Kárpátalja zsidóságáról. A kötet tervezett címe Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség (Hungaria Judaica 30).

 

A) „A zsidó örökség gondozása határon innen és túl” – több szervezettel és intézménnyel együttműködve egyes régiók épített zsidó örökségének számbavétele, illetve néhány helyszín oktatási és turisztikai célú bemutatásának kidolgozása

B) A Csörsz utcai temető és a budapesti orthodox zsidóság története (1870-1960)

Aktuális kézirat

A) A szegedi Hevra Kadisa héber nyelvű törzskönyve, 1873-1944 – szövegkiadás

B) Zsidók és zsidó élet Magyarországon a Holokausztot követően, 1945-1956 – Oktatásügy (felkérésre, a Yad Vashem Institute, Jerusalem tervezett kötetéhez)

C) A pilisvörösvári zsidó temető – Kormos Szilviával közösen, a Hungaria Judaica sorozat részeként