Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1921. június 8. Ungváron összeült az Ungi Református Egyházmegye lelkészi kara. Az ülésen állásfoglalás született az ... Bővebben Ungi Református Egyházmegye Ungvár, Szlovenszkó, Ung megye
1921. június 16. Letette az esküt a munkácsi római katolikus templomban Szabó Lajos, akit a szatmári püspök beregi es ... Bővebben Szabó Lajos Munkács
1921. június 27. Dusinszki József lett az új huszti főrabbi. Dusinszki József Huszt
1921. június 30. A Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye lelkészi közgyűlését tartották Nagyszőlősön. Elhangzott, ... Bővebben Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye Máramaros, Ugocsa, Nagyszőlős, Podkarpatszka Rusz, Bereg, Ung
1921. június Az illetékes minisztérium elrendelte a román katonaság által okozott károk bejelentését. ~ A Népszöv ... Bővebben Népszövetség, Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület, Beregszászi Téglagyár Csehszlovákia, Podkarpatszka Rusz, Ung, Zemplén, Nagymihályi, Beregszász
1921. július 3. Rimaszombaton tartották a szlovenszkói református konvent első ülését a dunáninneni és a tiszáninnen ... Bővebben Rimaszombat, Szlovenszkó, Kárpátalja
1921. július 18. A kárpátaljai magyar pártok felkérték a párttagokat, hogy „a jövőben csak olyan íveket írjanak alá, ... Bővebben Barkaszy Károly Ungvár, Szalóka, Ruszinszkó, Kárpátalja
1921. július az iskolaügyi referátus elrendelte, hogy az 1921/22. tanévtől az ungvári reálgimnázium I. osztályába ... Bővebben Doszifej szerb püspök Podkarpatszka Rusz, Kárpátalja, Prága
1921. augusztus 2. Árky Ákos, az ungvári magyar gimnázium felügyelő bizottságának elnöke az alábbi felhívást tette közz ... Bővebben Árky Ákos, Sütő Áron Ungvári Magyar Gimnázium, Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye, Beregi Református Egyházmegye, Ungi Református Egyházmegye Beregszász, Máramaros, Ugocsa
1921. augusztus 12. Ungvárra érkezett Doszifej szerb pravoszláv püspök. A Ruszinszkói Magyar Hírlapnak azt nyilatkozta: ... Bővebben Doszifej szerb püspök Ungvár, Podkarpatszka Rusz, Róma
1921. augusztus 21. A Ruszinszkói Magyar Hírlap vezércikke Szent Istvánra emlékezett. Többek között idézte az Intelmekbő ... Bővebben Szent István, Homicsko Vladimir, Doszifej püspök, E. Beneš Központi Pravoszláv Bizottság (Pravoszláv Komité), Kárpátorosz Keleti Pravoszláv Egyház Kárpátalja, Iza
1921. szeptember 6-7. Ungváron tartották a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye szentszéki ülését. Megállapítást nyert: „ ... Bővebben Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Ungvár, Podkarpatszka Rusz
1921. szeptember 7. Szabó Eumén nagyszőlősi főesperes vezetésével görög katolikus papi küldöttség kereste fel Ehrenfeld ... Bővebben Szabó Eumén, Ehrenfeld Péter Nagyszőlős
1921. szeptember 17. Papp Antal munkácsi görög katolikus püspök Izsnyétén felszentelte a felújított görög katolikus templ ... Bővebben Papp Antal Izsnyéte
1921. október 7. Az Ungi Református Egyházmegye ungvári közgyűlésén határozatilag mondták ki, hogy támogatják a kárpá ... Bővebben Ungi Református Egyházmegye Ung, Ungvár
1921. október Munkácson mozgalom indult neológ zsidó hitközség létrehozására. Munkács
1921. november A beregszászi izraelita hitközség engedélyt kapott, hogy a következő tanévtől a városban magyar tann ... Bővebben Ungvári Kereskedelmi és Iparkamara Beregszász, Magyarország, Csehszlovákia, Ungvár, Iza
1921. december közepe Megalakult a Kárpátaljai Református Egyházkerület szervező bizottsága. Egyházi elnök: Bihary Lajos. ... Bővebben Bihary Lajos, Polchy István, Ehrenfeld Péter, Egry Ferenc Kárpátaljai Református Egyházkerület, Kárpátaljai Kisgazdapárt Kárpátalja, Ruszinszkó
1922. március 21. A kormányzóság iskolaügyi referátusa a zsidó hitközségek képviselőivel központi iroda felállításáról ... Bővebben
1922. április 19. Papp Antal, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke titkára, Sztojka Sándor kíséretében Garam ... Bővebben Papp Antal, Árky Ákos, Sztojka Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Garamszentkereszt, Munkács
1922. április 20. A Beregi Református Egyházmegye közgyűlésén lemondott esperesi tisztségéről Bertók Béla munkácsi lel ... Bővebben Bertók Béla, Karczub Gyula Beregi Református Egyházmegye, beregszászi téglagyár, Karpato-Ruszkij Orel Egyesület Munkács, Bereg, Beregszász
1922. április 25. Ungvárra érkezett Micara Kelemen, a Prágába akkreditált pápai apostoli nuncius, hogy „a szentatya kí ... Bővebben Micara Kelemen Ungvár, Prága
1922. augusztus 13. Homicsko Vladimir, a Pravoszláv Komité világi elnöke nyilatkozott a Ruszinszkói Magyar Hírlapnak: a ... Bővebben Homicsko Vladimir, Doszifej Pravoszláv Komité Ruszinszkó, Máramaros, Szlovenszkó, Zemplén, Sáros, Szepes, Szerbia, USA
1922. augusztus 25. A Máramaros–ugocsai Református Egyházmegye Nagyszőlősön tartott értekezletén állást foglaltak amelle ... Bővebben Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye Máramaros, Ugocsa
1922. augusztus Parlamenti bizottság a helyszínen tanulmányozta Kárpátalja politikai és gazdasági viszonyait. ~ A Ru ... Bővebben Margócsy Aladár Ruszinszkói Keresztényszocialista Párt Kárpátalja, Ungvár, Munkács, Beregszász
1922. szeptember 12. Papp Antal püspök Mélyúton felszentelte a felújított görög katolikus templomot (épült 1882–84-ben). ... Bővebben Papp Antal Mélyút
1922. szeptember Ungvárt elhagyták a bazilita apácák. Új helyük: Eperjes. ~ Jankovics József Mihály lett a Lehoczky T ... Bővebben Lehoczky Tivadar, József Mihály Lehoczky Tivadar Múzeumegyesület Ungvár, Eperjes
1922. október 31. Megalakult a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 78 érdekelt egyházközség közül 66 minden feltét ... Bővebben Biki Ferenc Kárpátaljai Református Egyházkerület Kárpátalja, Csap, Ungvár, Nagyszőlős, Munkács
1922. december 4. A pápa a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye nagypréposti tisztébe emelte Gebé Péter kanonokot. Bővebben Gebé Péter Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
1922. december 31. Az ungvári rendőrség nem engedélyezte a Kossuth téri állami elemi iskola falán levő Petőfi-emléktábl ... Bővebben Petőfi Sándor, Mécs László, Rácz Pál, Tvaroska Mihály, Hokky Károly, Bartók Béla, Sziklay Ferenc, Kossuth Mozaik Kultúregyesület, Kossuthy téri állami elemi iskola Ungvár, Beregszász, Visk, Nagyszőlős, Tiszaújlak, Munkács
1923. február 10. Az Ungvári Atlétikai Klub „dalnokversenyt” szervezett, melyen Ruszinszkó írói, költői, zeneművészei, ... Bővebben Ekkel Lajos Ungvári Atlétikai Klub, Beregszászi Internátus Egyesület Ungvár, Beregszász
1923. február közepe A ruszin pártokban kialakult erőviszonyok: Volosin és Brascsajko pártja (Podkarpatszka Ruszi Földműv ... Bővebben Volosin, Brascsajko, Beszkid, Kaminszki, Gagatkó, Mocskos Podkarpatszka Ruszi Földműves Párt, Egyesült Ellenzéki Ruszin Pártok, Proszvita Egyesület Ruszinszkó, Szlovenszkó
1923. február Rómában a pápánál járt a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye küldöttsége: Suba György, Sztankai Gyu ... Bővebben Suba György, Sztankai Gyula, Sztojka Sándor, Szavvatij, Petőfi Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Róma, Técső, Királyháza, Konstantinápoly
1923. március 8. Beregszászban 79 egyházközség küldöttei rendkívüli közgyűlésen tanácskoztak az önálló Kárpátaljai Re ... Bővebben Biki Ferenc Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszász, Szlovenszkó, Prága, Beregszász
1923. március 10. A szatmári püspök Tahy Ábrahám ungvári római katolikus plébánost püspöki helynökké (vikáriussá) neve ... Bővebben Tahy Ábrahám, Nagy Kálmán, Nemes József Podkarpatszka Ruszi Orvosok Szövetsége, Máramaros-Ugocsai Gyógyszerész Szövetség Szatmár, Ungvár, Máramaros, Ugaocsa
1923. március Ungváron elhatározták, hogy befejezik az evangélikus templom építését, amit 1914-ben kezdtek el, de ... Bővebben Szavvatij, Benjámin pap Ungvár, Caregrád, Prága, Csehszlovákia
1923. április 17. A Kárpátaljai Református Egyházkerület első püspökévé választották meg Bertók Béla munkácsi lelkészt ... Bővebben Bertók Béla, György Endre, Sütő Áron, Komáromy Lajos, Komjáth Gábor, Egry Ferenc Kárpátaljai Református Egyházkerület, Ungi Református Egyházmegye Ungvár, Nagydobrony, Eszeny, Csongor, Szalóka, Kisdobrony, Tiszaágtelek, Kisgejőc, Nagygejőc, Korláthelmec, Tiszaásvány, Munaj, Ungtarnóc
1923. június 7. A munkácsi református templomban beiktatták Bertók Bélát, a Kárpátaljai Református Egyházkerület els ... Bővebben Bertók Béla Kárpátaljai Református Egyházkerület Munkács, Kárpátalja, Szlovenszkó
1923. június 9. „Az elszakítás óta” először járt Kárpátalján bérmakörúton a szatmári római katolikus püspök (Boromis ... Bővebben Boromissza Tibor Kárpátalja, Szatmár
1923. június 17-18. Léván megtartották a Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház első törvényhozó zsinat ... Bővebben Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház, Kárpátaljai Református Egyházkerület Léva
1923. június 21-i számában közölte a Ruszinszkói Magyar Hírlap: az ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző ... Bővebben ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző Ungvár, Beregszász, Munkács, Szerednye
1923. augusztus eleje J. Pesek tanügyi referens visszavonta az ungvári görög katolikus leányiskola és tanítónőképző reform ... Bővebben J. Pesek ungvári görög katolikus leányiskola és tanítóképző Ungvár
1923. október A brünni legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy nem tárgyalja tovább a Munkácsi Görög Katolikus Egyház ... Bővebben Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Népszövetség, Ruszinszkói Szövetkezeti Ellenzéki Pártok Brünn, Felvidék
1923. november 1. Pravoszláv egyházmegyei zsinatot tartott Ungváron a ruszinszkói skizmatikusoknak az a csoportja, ame ... Bővebben Diszifej Ungvár, Ruszinszkó
1923. az év folyamán Haba Ferenc Kárpátalján elindította a magyar cserkészmozgalmat. A szokásos évi táborozás színhelye R ... Bővebben Haba Ferenc, Kreisler Géza, Orosz Lajos, Boksay József, Ijjász Gyula, Kutlán István, Spaláné Benes Miláda, Somlay Artúr, Beregi Oszkár, Basilides Mária, Jaross Gyula, Bakó Gábor, Damelik János, Sziklay Ferenc, Hodinka Antal, Földessy Sándor, Nagy Jenő, Mécs László, Rácz Pál, Fodor Béla, Tamás Mihály, Péter Mihály, Szerényi Ferdinánd, Vaczócsik Gyula Budapesti Operaház, Cserkészkerületek, Csehszlovák Nemzeti Tanács Rahó, Szlovenszkó, Rozsnyó, Kárpátalja, Ungvár, Beregszász, Munkács, Nagyszőlős, Huszt, Ungvár, Csehszlovákia, Budapest, Kassa
1924. január 10. Belgrádban a csehszlovák kormány küldöttsége elismerte a szerb egyház jogait Kárpátalján. Csehszlovákia, Belgrád, Kárpátalja
1924. február Ungváron zsidó színház kezdte meg működését. ~ A Vatikánban tett látogatást Papp Antal, a Munkácsi G ... Bővebben Papp Antal ungvári zsidó színház, Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Ungvár
1924. május 11-ére szólt az alábbi meghívó: „Mi: Beregszász és vidéke Magyar Ifjúsága a Beregszászban felállítandó Refo ... Bővebben Kárpátaljai Református Egyházkerület, Bereg megyei Kaszinó Beregszász, Bereg megye
1924. május 19. Budapesti hír szerint a Vatikán kívánatosnak tartaná Papp Antal, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházme ... Bővebben Papp Antal Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Budapest, Vatikán
1924. június 4. F. Marmaggi hadrianapolisi érsek, prágai apostoli nuncius XI. Pius pápa megbízásából Papp Antalt, a ... Bővebben F. Marmaggi, Papp Antal Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Miskolci Apostoli Adminisztratúra Munkács, Eperjes, Miskolc
1924. június 26-27. A Kárpátaljai Református Egyházkerület közgyűlését tartották Beregszászban. Megállapítást nyert: „a ... Bővebben Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszász, Kárpátalja, Ungvár
1924. július Doszifej püspök Kárpátaljára érkezett, Husztra tanácskozásra hívta a hozzá hű pravoszláv papokat. Ki ... Bővebben Doszifej püspök Kárpátaljai Pravoszláv Egyházközség Kárpátalja, Huszt
1924. augusztus 20. Ünnepi misét tartottak az ungvári római katolikus templomban Szent István napja alkalmából. Szent István Ungvári Római Katolikus Templom Ungvár
1924. augusztus 30-31. Kárpátalján járt Jánosska György ágostai evangélikus püspök. Fogadta többek között Margócsy Aladár u ... Bővebben Jánosska György, Margócsy Aladár Kárpátalja, Ungvár
1924. augusztus 31. Gebé Pétert beiktatták a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöki tisztébe. - 1925. március 19. Bővebben Gebé Péter Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Munkács
1924. november Gebé Péter munkácsi görög katolikus püspök memorandumot terjesztett a kormány elé, melyben kérte, ho ... Bővebben Gebé Péter Munkács
1925. január 31. Beregszászban ülést tartott a kárpátaljai magyar pártok Vezérlő Bizottsága. A bizottság kimondta az ... Bővebben Vezérlő Bizottság, Érsekújvári Egyházmegye Beregszász, Érsekújvár
1925. február 7. Elbúcsúzott Nagyszőlőstől Kornitzer József rabbi, akit a krakkói hitfelekezet főrabbivá választott. Bővebben Kornitzer József Nagyszőlős
1925. március 19. Gebé Péter, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke Rozsypal Antonín alkormányzó előtt letett ... Bővebben Gebé Péter, Rozsypal Antonín Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Munkács
1925. március 22. Losoncon hivatalosan megalakult a Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga. Elnök: Novek Béla. A kár ... Bővebben Novek Béla, Egry Ferenc, Kerekes István, Fried Sándor, Siménfalvy Árpád, Fábry Tivadar, Beniczky Kálmán, Mandics József, Hunyady István, Árky Ákos Népszövetségi Liga, Őslakosok Autonóm Pártja Kárpátalja, Kisgejőc, Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Beregszász, Rahó, Técső, Muzsaly, Szolyva, Pozsony, Ruszinszkó
1925. szeptember 15. Megnyílt a losonci teológiai szeminárium. A gyakorló teológia tanára Peleskey Sándor viski lelkész l ... Bővebben Peleskey Sándor Losonci Teológiai Szeminárium
1926. január 17. Újvidékről Ungvárra érkezett Ireneusz pravoszláv püspök. Mint a Lidové Noviny írja, néhány hónapig s ... Bővebben Kárpátaljai Pravoszláv Egyházközség Újvidék, Ungvár
1926. február A szatmári római katolikus püspök Fibiger Sándor ny. gimnáziumi tanár címzetes kanonokot szubvikáriu ... Bővebben Fibiger Sándor, Pásztor József, Petrigalla Péter, Avgusztin Volosin, Hrabár Konstantin Podkarpatszkij Bank, Ruszkij Narodnij Bank, Szatmár, Prága, Tiba
1926. május 3. Az ungvári római katolikus templomban került sor az Egyházi Énekesek és Zenészek Körének első templo ... Bővebben Zádor Dezső Ungvári Római Katolikus Templom, Egyházi Énekesek és Zenészek Köre Ungvár
1926. május 16. Ungváron megalakult a Ruszinszkói Magyar Színpártoló Egyesület. Elnök: Novák Endre. Társelnök: Antal ... Bővebben Novák Endre, Antal Miklós, Szerényi Ferdinánd, Fencik Jevhen Ruszinszkói Magyar Színpártoló Egyesület, Duchnovics Társaság Ungvár, Técső
1926. május 23. Árky Ákos pünkösdi írásából (Ruszinszkói Magyar Hírlap): „Az egyházak hivatása kibővült. Az egyház, ... Bővebben Árky Ákos
1926. május 26-27. Kassán megtartották a Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház Országos Lelkész Egyes ... Bővebben Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház Országos Lelkész Egyesülete Kassa
1926. június 27. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „míg Csehországban és Szlovákiában is majdnem mindegyik polgári és ... Bővebben Csehország, Szlovákia, Ruszinszkó
1926. augusztus 1. Beszkid Sándor, a kárpátaljai közigazgatási hivatal kultúrreferense nyilatkozott a Ruszinszkói Magya ... Bővebben Beszkid Sándor, Behun István Kisiparosok és Kiskereskedők Gazdasági és Kulturális Egyesülete Ungvár
1926. augusztus 2. A szerb pravoszláv egyház szinódusa jegyzéket intézett a csehszlovák külügyminisztériumhoz, melyben ... Bővebben Népszövetség Kárpátalja
1926. augusztus A görög katolikus egyház polgári peres úton próbálta meg érvényesíteni jogait a pravoszlávokkal szem ... Bővebben Vöröskereszt Ungvár
1927. február 6. A Ruszinszkói Magyar Hírlap interjút közölt az újvidéki Irenej pravoszláv püspökkel, aki „hosszabb i ... Bővebben Irenej, II. József Központi Orosz Nemzeti Tanács Ruszinszkó
1928. január 24. A Csehszlovákiai Egyetemes Magyar Református Egyház tartott zsinatot Pozsonyban, melyen képviselve v ... Bővebben Csehszlovákiai Egyetemes Magyar Református Egyház, Kárpátaljai Református Egyházkerület Csehszlovákia, Kárpátalja
1928. július Kárpátalján mozgalom indult, hogy a terület önálló római katolikus püspökséget kapjon. - 1930 októbe ... Bővebben J. Necas, Egry Ferenc, Korláth Endre, Kovács Miklós Kárpáti Nyomda, Magyar Nemzeti Párt, Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Szövetsége Kárpátalja, Kelet-Szlovenszkó, Ungvár
1928. december 27. Beregszászban beiktatták Polchy Istvánt, a Kárpátaljai Református Egyházkerület új főgondnokát. Bővebben Polchy István Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszász
1929. október vége Rómában a Vatikánban járt Gebé Péter, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke és Suba György ... Bővebben Gebé Péter, Suba György Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Róma, Vatikán
1930. február A pravoszláv egyházra vonatkozó új törvény többek között kimondta, hogy a kárpátaljaitól külön kell ... Bővebben Kárpátalja, Eperjes
1930. április 3. A szlovenszkói és a kárpátaljai református egyház képviselői üléseztek Pozsonyban. Szóba került: elh ... Bővebben Szlovenszkó, Kárpátalja, Pozsony
1930. április Megalakult a Munkácsi Katolikus Kör, „mely hivatva van a Munkácson és környékén lakó római és görög ... Bővebben Munkácsi Katolikus Kör, Országos Keresztényszocialista Párt, Magyar Nemzeti Párt Munkács, Pozsony
1930. július 25. MTI-közlemény: „Az interparlamentáris unió londoni kongresszusán a csehszlovákiai nemzeti kisebbsége ... Bővebben MTI Románia, Csehszlovákia
1930. augusztus 22. A Prágai Magyar Hírlap írta: a szlovenszkói és a kárpátaljai magyar református egyház új alkotmányán ... Bővebben Szlovenszkó, Budapest, Kárpátalja
1930. december 20. Ungvárra érkezett Josis pravoszláv püspök, aki eddig a jugoszláviai Bitoljban működött. A püspököt a ... Bővebben Josis püspök Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Ungvár, Jugoszlávia, Bitolj
1931. április 25. Meghalt Gebé Péter, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke. Az ungvári főszékesegyház kriptá ... Bővebben Gebé Péter, Sztojka Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Ungvári főszékesegyház, Podkarpatszka Ruszi Járások Szövetsége Ungvár
1931. augusztus 25-26. A kárpátaljai és a szlovenszkói egyetemes református konvent országos református leánykonferenciát t ... Bővebben kárpátaljai egyetemes református konvent, szlovenszkói egyetemes református konvent Csap, Kárpátalja, Szlovenszkó
1931. október 2. A szerb püspökök zsinata (szinódus) a munkácsi-eperjesi pravoszláv püspökség élére megválasztotta Da ... Bővebben Damaskin szerb püspökök zsinata, munkácsi-eperjesi pravoszláv püspökség Munkács, Eperjes
1932. január 21. A máramaros-técsői határrész ügyében Hokky Károly képviselő és Isaák Imre técsői református lelkész ... Bővebben Hokky Károly, Isaák Imre, Kamil Krofta Máramaros, Técső,
1932. május A római Szentszék Sztojka Sándort kinevezte a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökévé. ~ Bezá ... Bővebben Sztojka Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Róma, Munkács, Királyháza, Csap, Zsolna
1932. július 12. A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökévé szentelték Sztojka Sándort. - 1932 május Sztolyka Sándor Görög Katolikus Egyházmegye Munkács
1932. szeptember 20. A csehszlovák kormány lépéseket tett a Vatikánnál Cariaci prágai nuncius visszahívása érdekében. A s ... Bővebben Cariaci Csehszlovák Kormány Vatikán, Prága, Szlovenszkó, Kárpátalja
1933. március eleje Az Ungvári Katolikus Legényegylet irodalmi szakosztályt és önképzőkört alakított. Elnök: Fülöp Árpád ... Bővebben Fülöp Árpád, Sztojka Sándor Ungvári Katolikus Legényegylet Ungvár, Kárpátalja
1933. március 28-29. Pozsonyban tartotta meg egyetemes konventjét a szlovenszkói és a kárpátaljai református egyház. Az u ... Bővebben Bertók Béla, Polchy István Szlovenszkói Református Egyház, Kárpátaljai Református Egyház Pozsony, Szlovenszkó, Kárpátalja
1933. augusztus eleje A Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Huszton megtartott zsinata határozatban tiltakozott az ellen, hogy e ... Bővebben Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Huszt, Prága
1933. december 6. A Magyarországi Görög Katolikusok Országos Szövetségének közgyűlése határozatban foglalt állást „az ... Bővebben Magyarországi Görög Katolikusok Országos Szövetsége Magyarország, Kárpátalja, Ruszinszkó
1933. december Az iskolaügyi minisztérium rendelkezésére a népiskolákban tankönyv- és tanszerrevíziót tartottak. „ ... Bővebben Schuszky József, Bródy András Iskolaügyi Minisztérium, Ungvári Katolikus Kultúrház, Magyar Kultúregyesület, Kárpátaljai Országos Hivatal, Prágai Parlament, Kurtyák-párt Ungvár, Tarnóc, Munkács, Prága, Kárpátalján
1934. január 7. Autóbaleset érte Sztojka Sándort, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét. Sztojka Sándor Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Munkács
1934. szeptember eleje Az ungvári római katolikus hitközség három elemi iskolájába járó gyermekek szülei megalakították a K ... Bővebben Katolikus Szülők Szövetsége Ungvár
1934. szeptember 1. Ettől a naptól a kassai rádió naponta 1 órás magyar és ruszin nyelvű adást sugároz Kárpátaljáról. ~ ... Bővebben Bertók Béla, Szüllő Géza, Bródy András, Szvoboda Ferenc Kassai Rádió, Kárpátaljai Magyar Színházi Szövetkezet, Kurtyák-párt, Szatmári egyházmegye Kassa, Kárpátalja, Ungvár, Genf, Csehszlovákia, Szatmár, Szlovenszkó
1934. szeptember 9-13. A Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság papsága szent gyakorlatot tartott Szobráncon Tak ... Bővebben Takács Pál Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság Kárpátalja, Szobránc, Kassa
1935. február 9. Szvoboda Ferenc pápai kamarás, kárpátaljai apostoli kormányzót nevezték ki az ungvári római katoliku ... Bővebben Szvoboda Ferenc Ungvári Római Katolikus Plébánia Kárpátalja, Ungvár
1935. augusztus 20. Hosszú idő óta ünnepi misével méltatta az ungvári katolikus magyarság Szent István napját. Ez alkalo ... Bővebben Szent István Országos Hivatal Ungvár
1935. szeptember 29. Ungváron pápai engedéllyel ünnepélyesen megnyitották a római katolikus papnevelő szemináriumot. A ha ... Bővebben Római Katolikus Papnevelő Szeminárium Ungvár
1935. szeptember Ungváron megalakult a héberül beszélő zsidó értelmiség pártsemleges klubja. ~ A munkácsi katonatiszt ... Bővebben Héberül Beszélő Zsidó Értelmiség Pártsemleges Klubja, Munkácsi Katonatiszti Iskola Ungvár, Munkács, Huszt, Szernye, Dercen, Fornos, Bárdháza, Szlovenszkó, Kárpátalja
1936. május 25. A Beregi Református Egyházmegye beregszászi közgyűlésén megállapították, hogy az egyházközségek – fő ... Bővebben Beregi Református Egyházmegye, Szlovenszkói és Kárpátaljai Katolikus Püspöki Kar Bereg, Beregszász, Kárpátalja, Szlovenszkó, Pozsony
1936. június A szlovenszkói és a kárpátaljai püspöki kar felszólította a katolikus szülőket, hogy azokon a telepü ... Bővebben Szlovenszkói és Kárpátaljai Püspöki Kar Szlovenszkó, Kárpátalja
1936. augusztus 29. A gyertyánligeti római katolikus magyar tannyelvű felekezeti iskola 1836 óta működik. A rahói tanfel ... Bővebben Gyertyánligeti Római Katolikus Magyar Tannyelvű Felekezeti Iskola, Gyertyánligeti Ruszin Állami Iskola, Kárpátaljai Országos Hivatal Gyertyánliget, Rahó, Kárpátalja
1936. október 1. A kárpátaljai görög katolikus és római katolikus hívek is részt vettek a máriapócsi zarándoklaton. Bővebben Kárpátalja, Máriapócs
1936. október 15. A Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház konventje ülésezett Kassán, melyen részt v ... Bővebben Bertók Béla, Husz János, Stok Károly, Kovács Lajos, Burecz Bálint Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház, Cseh Egyház, Prágai Husz János Teológiai Fakultáns, Agrárpárt, Magyar Nemzeti Párt, Kárpátaljai Országos Hivatal Szlovenszkó, Ruszinszkó, Kassa, Losonc, Visk
1936. november 8. Fennállásának 75 éves jubileumát méltatta a beregszászi református egyház énekkara. Beregszászi Református Egyház Beregszász
1937. április 18. Katolikus nőkongresszus volt Ungváron. Ungvár
1937. szeptember 2. A csehszlovák kormány és a Vatikán közötti megállapodás értelmében a munkácsi és az eperjesi egyházm ... Bővebben Sztojka Sándor Csehszlovák Kormány, Munkácsi Egyházmegye, Eperjesi Egyházmegye, Apostoli Szentszék, CSTI, Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház, Kelet-Szlovenszkói Görög Katolikus Egyház, Csehszlovák Köztársaság, Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Csehszlovákia, Vatikán, Munkács, Eperjes, Esztergom, Kárpátalja, Kelet-Szlovenszkó
1937. december 12. Fennállásának 100 éves évfordulóját méltatta a munkácsi református egyházközség énekkara. Bővebben Munkácsi Református Egyházközség Énekkara Munkács
1938. április 4. A Kárpátaljai Ortodox Zsidó Központi Iroda rabbitanácsának határozatára ezen a napon a terület minde ... Bővebben Kárpátaljai Ortodox Zsidó Központi Iroda Kárpátalja
1938. október 16. A Kárpátaljai Magyar Nemzeti Tanács elnöksége – Korláth Endre, R. Vozáry Aladár, Hokky Károly – Komá ... Bővebben Korláth Endre, R. Vozáry Aladár, Hokky Károly, Teleki Pál, Mosolygó József, Imrédy Béla Kárpátaljai Magyar Nemzeti Tanács, Tokaji Görög Katolikus Egyházközség Kárpátalja, Komárom, Tokaj, München, Magyarország
1938. október 25. A cseh-szlovák kormány prágai ülésén részt vettek a szlovákiai és a podkarpatszka ruszi tanácsok kép ... Bővebben Bródy Csehszlovák Igazságügy Miniszter, Magyar Nemzeti Tanács, Egyesült Magyar Párt, PRMKE Prága, Szlovákia, Podkarpatszka Rusz, Técső
1938. október 29. Ungvárra megérkezett Prágából a hivatalos értesítés, hogy a központi kormány október 26-ával elmozdí ... Bővebben Bródy András, Volosin Avgusztin, J. Tiso, Jan Syrový Egyesült Magyar Párt Ungvár, Prága, Pozsony
1938. november 15. Volosin Avgusztin kárpátukrán miniszterelnök utasította Beszkid Sándor alkormányzót, hogy függesztes ... Bővebben Volosin Avgusztin, Beszkid Sándor, Nyárády Dioniszij Központi Orosz Nemzeti Tanács, Felvidéki Egyesületek Szövetsége, Kárpátukrán Rendőrség (Policia) Kárpátukrán, Kárpáti Ukrajna, Huszt, Felvidék, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, USA, Lengyelország, Budapest, Trianon, Szlovákia, Kárpátalja, Csehország, Szlovákia
1938. december 3. Huszton ünnepélyesen beiktatták Nyárády Dioniszij görög katolikus vikáriust a kárpátukrán terület ap ... Bővebben Nyárády Dioniszij MTI, Munkácsi Egyházmegye Huszt, Munkács, Csonka-Kárpátalja
1938. december 15. Nagymihályban „a ruszinföldi és a zempléni” görög katolikus papok bizalmas egyházi ülésen elhatározt ... Bővebben Huszti Apostoli Adminisztratúra Nagymihály, Ruszinföld, Zemplén, Huszt
1939. március 13. J. Beck lengyel külügyminiszter a varsói szenátusban bejelentette, hogy Lengyelország támogatja Magy ... Bővebben J. Beck, Fedeles Cirill Ukrán Görög Katolikus Papok Egyesülete Magyarország, Kárpátukrajna, Lengyelország, Huszt, Ungvár
1939. március 20. körül A magyar kormány „Kárpátalja most felszabadult ruszin többségű területének kormánybiztosává” [lásd. ... Bővebben Marina Gyula Kárpátalja
1939. június Teleki Pál miniszterelnök kifejezte óhaját, hogy a honvéd zenekarok megfelelő alkalmakkor a ruszin ( ... Bővebben Teleki Pál, Szinnai Béla, Révész Imre, Korláth Endre, Sztojka Sándor Kárpátaljai Református Lelkészegyesület, Vitézi Rend, Podkarpatszka Ruszi Villamosművek Rt., Tiszaháti Magyar Bank Rt., Országos Református Lelkészegyesület Munkács, Tiszántúl, Beregszász, Kárpátok, Podkarpatszka Rusz, Kárpátalja
1939. szeptember 7. A Református Országos Zsinat elfogadta „a Magyarországhoz visszacsatolt területen levő református eg ... Bővebben Tiszántúli Egyházkerület, Ungi Egyházmegye, Dunántúli Egyházkerület, Dunáninneni Egyházkerület, Kárpátaljai Egyházkerület, Tiszáninneni Egyházkerület Magyarország, Dunáninnen, Dunántúl, Tiszáninnen, Kárpátalja, Ung, Tiszántúl
1939. szeptember 17. A Szovjetunió tudatta a magyar kormánnyal, hogy tiszteletbe tartja Magyarország határait. Ezen a nap ... Bővebben Bertók Béla Szovjetunió, Munkács, Magyarország, Kárpátalja
1939. október Pápai rendelkezésre megszüntették a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóságot, a terület e ... Bővebben Madarász István, Perényi Zsigmond, Teleki Pál, Marina Gyula, Iván Sándor, Bródy András Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, VKM, Kárpátaljai Zsidó Iskolaegyesület, munkácsi zsidó polgári leányiskola Aknaszlatina, Huszt, Beregszász, Csap, Királyháza, Királyhelmec, Kisvárda, Léva, Munkács, Nagyszőlős, Rahó, Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi, Szolyva, Técső, Tiszaújlak, Tornalja
1939. november 19-23. Madarász István kassai római katolikus megyéspüspök, szatmári apostoli kormányzó egyházi látogatást ... Bővebben Madarász István Szociális Misszió Társulat Kassa, Ungvár, Kárpátalja
1940. április 1. Megszűnt a Felvidéki Minisztérium és Jaross Andor tárca nélküli miniszteri megbízatása, illetve korm ... Bővebben Jaross Andor Felvidéki Minisztérium Kárpátalja, Felvidék
1940. május vége Ungváron megalakult az Olaszbarátok Egyesülete. Elnök: Peltsárszky Imre, a város polgármestere. ~ A ... Bővebben Peltsárszky Imre, Révész Imre Olaszbarátok Egyesülete Ungvár, Deberecen
1940. október 19. A keleti egyházak kongregációja elhatározta, hogy a Magyarország területén levő bazilita kolostoroka ... Bővebben Szent Jozefát, Polhy József Leontin, Pius páoa Magyarország, Máriapócs
1941. április 12. Horthy Miklós kormányzó Popoff Mihály görögkeleti nagyprépost, érseki helynököt „a görögkeleti magya ... Bővebben Horthy Miklós, Popoff Mihály Magyarország
1941. június 1. Munkácson beiktatták hivatali méltóságába Popoff Mihály görögkeleti érseki helynököt, „a magyarorszá ... Bővebben Popoff Mihály Munkács
1942. március 12. Az ungvári görög katolikus papnevelő intézetben megalakult az iskolaszövetkezet. Elnök: Orosz Péter. Bővebben Orosz Péter ungvári görög katolikus papnevelő intézet Ungvár
1942. október 31. Közös ünnepség keretében emlékezett meg a reformáció napjáról az evangélikus és a református egyház ... Bővebben munkácsi református templom Munkács
1943. május 31. Meghalt Sztojka Sándor görög katolikus püspök. Sztojka Sándor
1943. szeptember Popoff görögkeleti adminisztrátor a következő körlevelet intézte híveihez: „Védekezzenek az álprófét ... Bővebben Popoff adminisztrátor, Erdélyi Béla, Beregi Sándor Miskolc, Kárpátalja
1943. december 7-8. Ungváron tanácskozott a tiszavidéki evangélikus egyházmegye lelkésztestülete. Jelen volt Thuróczy Zo ... Bővebben Thuróczy Zoltán Tiszavidéki Evangélikus Egyházmegye Ungvár, Tiszavidék
1944. január A pápa Dudás Miklós hajdúdorogi görög katolikus megyéspüspököt a munkácsi egyházmegye apostoli admin ... Bővebben Dudás Miklós, Ilniczky Sándor, Hankiss János Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Légióbank Rt., Szlovák Általános Hitelbank Rt., Egyesült Felső-magyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár Rt., VKM Hajdúdorog, Munkács, Prága, Felső-Magyarország, Ungvár, Pozsony
1944. március 1. Az Ungi Református Egyházmegye a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól államsegélyt kért reformá ... Bővebben Ungi Református Egyházmegye, Irgalmas Nővérek Gizella-háza, római katolikus Mária-ház, görög katolikus zárda, Szent Bazil Internátus, papárva leánynevelő internátus, görög katolikus tanítóképző internátus, beregszászi magyar egyesületi internátus Ungvár, Munkács, Kárpátalja, Huszt, Beregszász
1944. június 24-26. Munkácson ifjúsági konferenciát szervezett a város református egyháza. munkácsi református egyház Munkács
1944. szeptember 24. A római pápa Romzsa György Theodor pápai káplánt, az ungvári papnevelő lelki igazgatóját a munkácsi ... Bővebben Romzsa György Theodor, Dudás Miklós ungvári papnevelő, Munkácsi Egyházmegye Róma, Ungvár, Munkács