Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. október 4. Burián István, a monarchia külügyminisztere jegyzékben fordult az USA elnökéhez, melyben azonnali fe ... Bővebben Burián István, W. Wilson, Andrássy Gyula, OsztrákMagyar Monarchia, USA,
1918. október 8. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kiáltványban követelte a magyarországi nemzetek önrendelkezési ... Bővebben Magyarországi Szociáldemokrata Párt
1918. november 4-én (az 1918. november 3-i padovai szerződés értelmében) Magyarország számára véget ért a világháború. A ... Bővebben Padova, Magyarország, Ausztria, OsztrákMagyar Monarchia
1918. november 11. Németország a campagne-i erdőben aláírta a kapitulációt, ezzel véget ért az első világháború. Bővebben Németország, Campagne-i erdő
1919. augusztus 1. Budapesten lemondott a Forradalmi Kormányzótanács. 1919. november 25-én Szovjet-Oroszország jegyzékb ... Bővebben Huszár Forradalmi Kormányzótanács Budapest, Szovjet-Oroszország, Magyarország
1920. február 29-én az 1918 novembere óta érvényben levő ideiglenes alkotmány helyett – elfogadták a csehszlovák alkotmá ... Bővebben Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász
1920. április 14. Törvényt fogadtak el az 1918. december 31. előtt szerzett magyar tanítói oklevelek nosztrifikálásáró ... Bővebben
1920. április 20. Ungváron megindult a Munkás Újság és a ?????? (Igazság) (1922. január 8-tól ?????????? ?????? (Kárpá ... Bővebben Ungvári Kommunista Párt Ungvár
1920. május 9. Ungváron sor került a Proszvita Egyesület alakuló ülésére. Elnök (1939-ig): Brascsajko Julij. Bővebben Brascsajko Julij Proszvita Egyesület Ungvár
1920. július végére a román katonaság kivonult Nagybocskóról. Nagybocskó
1920. november Megalakult az Egyesült Zsidópárt. Elnöke a nagyszőlősi Deutsch Jenő. ~ Az ungvári ortodox izraelita ... Bővebben Deutsch Jenő, Grünwald Mór, Körmendy-Ékes Lajos Egyesült Zsidópárt, Ungvári Ortodox Izraelita Hitközség Ungvár, Huszt, Szlovenszkó, Ruszinszkó, Magyarország, Záhony
1921. április vége Megszűnt a Kárpáti Napló, a keresztényszocialista párt hivatalos lapja. Keresztényszocialista Párt
1921. július az iskolaügyi referátus elrendelte, hogy az 1921/22. tanévtől az ungvári reálgimnázium I. osztályába ... Bővebben Doszifej szerb püspök Podkarpatszka Rusz, Kárpátalja, Prága
1921. augusztus vége Megalakult a Técső és Vidéke Kereskedő Egyesület. Célja „a kereskedelem és a kereskedők érdekeinek m ... Bővebben Méhes Sámuel Técső és Vidéke Kereskedő Egyesület, Beregszászi Háztulajdonosok Szövetsége Técső, Beregszász
1922. január 17-18. Léván tartották az ország kisgazdapárt első pártnapját. Áprilisban füzet alakjában kiadták az esemén ... Bővebben Egry Ferenc Kisgazdapárt Léva
1922. május 18. Ketergényben, Homokon megalakult a kisgazdapárt alapszervezete. Kisgazdapárt Ketergény, Homok
1922. június második fele Beregszászban megalakult a Podkarpatszka Ruszi Jegyzők Egyesülete. Elnök: Thegze Jenő. ~ Megalakult ... Bővebben Thegze Jenő Podkarpatszka Ruszi Jegyzők Egyesülete, Técsői Atlétikai Klub (TAC) Beregszász, Técső
1922. október A tanügyi referátus új középiskolai referense lett Simecsek Károly Kassáról (elődje Beszkid Sándor). ... Bővebben Simecsek Károly, Beszkid Sándor Szlovák Általános Hitelbank, Nemzetközi Szakszervezeti Egyesület Kassa, Kárpátalja
1922. november 12. Ungváron koncertezett Dohnányi Ernő magyarországi zongoraművész, zeneszerző. Dohnányi Ernő Magyarország, Ungvár
1922. november 22. Csehszlovákia és Magyarország megkötötte a kereskedelmi szerződést. Csehszlovákia, Magyarország
1922. december 14. A kisgazdapárt tiltakozott a kormányzóságon az ellen a terv ellen, hogy Radváncot, Alsódomonyát, Ger ... Bővebben Puza Jevhen Kisgazdapárt, Ruszin Nemzetszocialista Párt Radvánc, Alsódomonya, Gerény, Ungvár
1922. az év folyamán Podkarpatszka Ruszban 22 politikai párt fejtett ki tevékenységet. ~ Ungváron héber kisdedóvó nyílt. ... Bővebben Bálint Miklós, Kun István, Erdélyi Béla, Boksay József, Virágh Gyula, Grabovszky Emil, Ijjász Gyula, Fedák Sári, Beregi Oszkár, György Ferenc, Simon Menyhért, Ivaskó György, Horthy István, Pásztor Ferenc huszti zsidó elemi iskola, Kárpátaljai Zsidó Iskolaegyesület, Ruszinszkói Magyar Pártszövetség Podkarpatszka Rusz, Ungvár, Huszt, Kárpátalja, Munkács, Beregszász, Kassa
1924. augusztus 31. Gebé Pétert beiktatták a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöki tisztébe. - 1925. március 19. Bővebben Gebé Péter Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Munkács
1926. június 1. Küldöttség jelent meg Zseltvay János ungi zsupánnál és átnyújtotta a következő memorandumot (részlet ... Bővebben Zseltvay János Ungvár
1927. március 14. Munkács lakossága népgyűlésen követelte, hogy a város nyerje el a terület fővárosa rangot. Munkács
1928. október 21. Oláh György terjedelmes írásban foglalkozott a budapesti Magyarságban Kárpátalja történelmével. Bővebben Oláh György Budapest, Kárpátalja
1929. december A Ruszin Szociáldemokrata Párt határozatot hozott a Csehszlovák Szociáldemokrata Párttal való egyesü ... Bővebben Ruszin Szociáldemokrata Párt, Csehszlovák Szociáldemokrata Párt
1930. augusztus 9. Munkácson tartotta első előadását a nemrégiben alakult Ruszin Nemzeti Színház. Ruszin Nemzeti Színház Munkács
1931. október 2. A szerb püspökök zsinata (szinódus) a munkácsi-eperjesi pravoszláv püspökség élére megválasztotta Da ... Bővebben Damaskin szerb püspökök zsinata, munkácsi-eperjesi pravoszláv püspökség Munkács, Eperjes
1932. február 10. A kommunista párt kárpátaljaszerte éhségtüntetéseket szervezett. Munkácson, Nagybereznán, Perecsenyb ... Bővebben kommunista párt Kárpátalja, Munkács, Nagyberezna, Perecseny, Ilosva,
1933. január 16. Ungváron a város és a környéki autótulajdonosok és fuvarosok tiltakozó megmozdulást szerveztek a be ... Bővebben Rozsypal Antonín Kárpátaljai Országos Hivatal Ungvár, Kárpátalja
1933. január 17. Felfüggesztették Munkács város önkormányzatát. A kárpátaljai Országos Hivatal az ügyek vitelére korm ... Bővebben Karel Blecha Kárpátaljai Országos Hivatal Munkács, Kárpátalja
1933. augusztus eleje A Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Huszton megtartott zsinata határozatban tiltakozott az ellen, hogy e ... Bővebben Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Huszt, Prága
1934. augusztus 31. A Kárpáti Magyar Hírlap írta: „Négyesztendős kérés-könyörgés után még ez évben sem nyílik meg Nagysz ... Bővebben Nagyszőlős
1934. szeptember 15-16. A szlovenszkói és kárpátaljai egyetemi és főiskolai hallgatók találkozójára került sor Beregszászban ... Bővebben Rácz Pál, Szombathy Viktor SzMKE Szlovenszkó, Kárpátalja, Beregszász
1934. október 12. A Kárpáti Magyar Hírlap hasábjain keresztül Kováts Miklós lapszerkesztő „Kárpátalja magyar társadalm ... Bővebben Kováts Miklós, Nádas József Kárpátalja
1935. június 6-8. A közép-európai országok tűzoltószövetségeinek kongresszusát tartották Ungváron. Ungvár, Közép-Európa
1935. június 18. A Podkarpatszka Ruszi Orvosok Szövetsége munkácsi kongresszusán kimondták a szövetség feloszlását, i ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Orvosok Szövetsége, Jednota Podkarpatszka Rusz, Munkács
1936. január A munkácsi magyar szülők újabb beadványban fordultak az iskolaügyi minisztériumhoz és Eduard Beneš k ... Bővebben Eduard Beneš Iskolaügyi Minisztérium, Szatmári Egyházmegye, Kassai Püspökség, Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság Munkács, Kárpátalja, Szatmár, Kelet-Felvidék, Kassa, Róma
1936. április 19. A Kárpáti Magyar Hírlap írta: „az ungvári városi tanács közigazgatási ügyosztálya összegyűjtötte Ung ... Bővebben Ungvári Városi Tanács Ungvár
1936. november 14. Az Őslakó írta: „A kárpátaljai magyarság körében a keresztény felekezetek között sohasem volt ugyan ... Bővebben Kárpátalja, Magyarország
1939. szeptember 1. Németország megtámadta Lengyelországot, amivel kirobbant a második világháború. ~ Kerekes István eln ... Bővebben Kerekes István, Siménfalvy Árpád, Korláth Endre, Szvoboda Ferenc, Kontratovics Irenej Egyesült Magyar Párt, Ungvári M. Kir. Közegészségügyi Állomás, m. Kir. Rendőrség Németország, Lengyelország, Ungvár, Kárpátalja, Őrdarma, Munkács, Ung vármegye, Bereg, Ugocsa
1940. október 30-ra befejeződtek Kárpátalján az iparigazoltatások. Kárpátalja
1940. október 31-én kelt 7.880/940. sz. M. E. rendelet „a visszacsatolt keleti és erdélyi területen a közoktatásügyi iga ... Bővebben Ugocsa, Máramaros, Szatmár, Szabolcs vármegye, Szatmárnémeti, Kassa, Abaúj-Torna vármegye, Zemplén vármegye, Ung vármegye, Bereg vármegye
1942. november 19. A szovjetek sztálingrádi győzelmével bekövetkezett a döntő fordulat a világháború menetében. ~ E nap ... Bővebben Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Szovjetunió, Csehszlovákia, Kazahsztán, Buzuluk, Kárpátalja, Magyarország