Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. augusztus 23. Délután I. Mihály király a palotaőrséggel letartózttatja Ion Antonescu marsallt, „nemzetvezetőt” („C ... Bővebben I.Mihály, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Sănătescu, Mihail Racovi?ă, Grigore Nicolescu, Aurel Aldea, Lucre?iu Pătră?canu, Iuliu Maniu
1944. augusztus 25. Marosvásárhely körzetében a román határőrség kisebb erőkkel betör magyar területre. A magyar határőr ... Bővebben Marosvásárhely, Úz völgye Gyulafehérvári Csendőrfelügyelőség
1944. október 12. Plijev tábornok lovas-gépesített csoportjának egységei elfoglalják Nagyváradot. Orosz kiskatonák agy ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár, Fejérd Országos Demokrata Arcvonal Tanácsa (Consiliul Frontul Naţional Democrat), Román Kommunista Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Szociáldemokrata Párt, Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unite), Ekésfront, Hazafiak Szövetsége Ujhelyi István, Corneliu Coposu
1945. március 18. Marosvásárhelyen a román állambiztonság letartóztatja a városba gyanútlanul visszatért Májay Ference ... Bővebben Marosvásárhely Májay Ferenc
1945. május 2. A brassói katonai törvényszék ítéletet hirdet a Maniu-gárda tagjainak perében. A szárazajtai, csíksz ... Bővebben Brassó Gavrilă Olteanu
1945. július 11. A Monitorul Oficialban megjelenik az igazságügyminiszter 526. sz. törvényerejű rendelete, mely szeri ... Bővebben Avram Bunaciu
1946. február 14. A brassói Népi Egység hírül adja, hogy Gyergyószentmiklóson négy, Csíkszerdában pedig hét „háborús b ... Bővebben Gyergyószentmikló, Csíkszereda László Ignác, Antal Áron, Antal István, Kolumbán József,
1946. nyarán a kolozsvári magyar egyetemről visszamegy Magyarországra Tury Sándor Kornél, a nemzetközi magánjog p ... Bővebben Kolozsvár Tury Sándor Kornél, Harkai-Schiller Pál, Beöthy Konrád, Fóris Istvánt, Gheorghe Gheorghiu-Dej
1947. március 25-ről 26-ra virradó éjszaka letartóztatják Venczel József egyetemi tanárt (Márton Áron püspök bizalmasát) ... Bővebben Venczel József, Márton Áron
1947. május 4-ről 5-re virradó éjszaka mintegy hatszáz román és magyar ellenzéki személyiséget tartóztatnak le. A leta ... Bővebben Szamosújvár Puskás Lajos, Pásztai Géza, Bartha Ignác, Oriold Béla, Kakassy Endre, Sass Kálmán, Elekes Viktor, dr. Váró György, Szigeti József író, Sass Kálmán és Kónya Ernő református lelkészek, Juhász Antal, dr. Hadnagy János, Árvay Árpád
1949. április 5. Letartóztatják Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János szatmári püspök titkárát, akit Bukarestben Geral ... Bővebben Nagyenyed Bogdánffy Szilárdot, Scheffler János, Gerald Patrick O’ Hara
1949. június 21. Márton Áront Bukarestbe menet csellel lefogják és a fővárosba hurcolják. Utóda az ordináriussá kinev ... Bővebben Bukarest Márton Áron, dr. Boga Lajos,
1949. július 26. A Bihar megyei magyar-lakta Sitéren 300 helyi földműves tüntet a néptanács épülete előtt, kiabálva: ... Bővebben Sitér
1949. november 3. Letartóztatják dr. Csőgör Lajost, Szász Pált, Korparich Edét, Kurkó Gyárfást, Méliusz Józsefet és Ba ... Bővebben dr. Csőgör Lajos, Szász Pál, Korparich Ede, Kurkó Gyárfás, Méliusz József, Balogh Edgár
1949. november 19. Letartóztatják László Ignác gyergyószentmiklósi római katolikus esperest, majd „a szocialista társad ... Bővebben Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely László Ignác,
1950. február 17. Letartóztatják Lakatos Istvánt, Venczel Józsefet, gr. Teleki Ádámot, Bodor Bertalant, és Pásztai Géz ... Bővebben Lakatos István, Venczel József, gr. Teleki Ádámot, Bodor Bertalant, Pásztai Gézát
1950. június 24. Brádon letartóztatják Tyukody Mihály szatmári római katolikus plébánost, aki futár volt a Kőrösbányá ... Bővebben Brád, Kőrösbánya, Szatmárnémeti, Cernavoda Tyukody Mihály, Scheffler János,
1950. július 19. Krassófőn letartóztatják Pacha Ágoston (Bukarest által el nem ismert) temesvári római katolikus megy ... Bővebben Krassófő Pacha Ágoston
1950. szeptember 22. A Háromszék megyei Gidófalván és Maksán az erőszakos kollektivizálás miatt lázadás tör ki. A Sztálin ... Bővebben Gidófalva, Maksa, Bodok, Kőröspatak
1951. augusztus 24. Gyulafehérváron letartóztatják Jakab Antalt, a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye ordinárius ... Bővebben Gyulafehérvár Jakab Antal, Erőss Lajos, Adorján Károly, Márton Mózes
1952. február 20-ról 21-re virradó éjszaka (más források szerint 22-én) Kolozsváron magyar értelmiségiek tucatjait tartóz ... Bővebben Kolozsvár, Fundulea Nagy Géza, Molnár Dezső, Daróczi Ferenc
1952. február 24. Marosújváron hajnalban letartóztatják Szabó Ferenc, Márton Áronhoz hű kispapot, aki 1950-ben – mikor ... Bővebben Marosújvár, Kolozsvár Szabó Ferenc, Márton Áron, Adorján Károly
1952. február letartóztatják a gyulafehérvári egyházmegye soros ordináriusát, Márton Mózest, és a mögötte lévő hár ... Bővebben Márton Mózes, Kovács Béla, Szilveszter Sándor, Jakab László, Léstyán Ferenc, Márton Áron
1952. március 11. Letartóztatják a Körösbányára internált dr. Scheffler János szatmár–nagyváradi római katolikus megyé ... Bővebben Körösbánya, Jilava dr. Scheffler János
1952. augusztus 16. Letartóztatják Luka László/Vasile Lucát és a volt pénzügyminiszter-helyettest, Jakab Sándor/Alexandr ... Bővebben Szatmárnémeti, Szamosújvár, Poarta Alba, Luka László/Vasile Luca, Jakab Sándor/Alexandru Iacob, Ana Pauker, Molotov, Boros Jenő, dr. Kiss Bertalan, Peleskei Sándor, Sárközi Lajos, Sztálin,László Dezső,
1952. augusztus 22. Letartóztatják Bustya Dezsőt (későbbi református lelkész) tizenhét társával együtt. (Többek között: ... Bővebben Illegális Kommunistaellenes Szervezet Bustya Dezső, Bodor Ádám, Palocsay Zsigmond, Asztalos Lajos, Veress Zoltán, Kozma Zsolt,Istenes Gabriella, Telegdi Magda, Keresztes Annamária,
1952. augusztus 30. Letartóztatják Jordáky Lajost, a Bolyai Tudományegyetem volt professzorát, a kolozsvári magyar szính ... Bővebben Kolozsvár Jordáky Lajos, Demeter János, Veress Pál, Fodor-Pataky Ádám, Balogh Edgárt,
1952. nyarán megszűnik a Bolyai Tudományegyetem filozófiai kara. // nyártól Lajos Balázs a gyulafehérvári egyházm ... Bővebben Kolozsvár, Gyulafehérvár Lajos Balázs, Fuchs Gábor, Márton Áron,
1952. november 17. Letartóztatják Szamosújváron Godó Mihály jezsuita szerzetest, a békepapi mozgalommal szembeni ellená ... Bővebben Szamosújvár Godó Mihály,
1953. február 3. Ismét letartóztatják Bustya Endre könyvkiadói lektort, másnap pedig Dobri Jánost, a Protestáns Teoló ... Bővebben Bustya Endre, Dobri Jánost, Balogh Edgárral, Jordáky Lajossal, Demeter Jánossal
1953. július 18. Letartóztatják Birtók Ferenc brassó–bolonyai plébánost. 4 hónapi brassói raboskodás után átviszik a ... Bővebben Birtók Ferenc, Adorján Károly
1953. augusztus 7. Éjszaka Désaknán letartóztatják Léstyán Ferenc csíkkarcfalvi – 1951-ben Désaknára száműzött – plébán ... Bővebben Désakna, Piteşti, Szamosfalva, Bărăgan Léstyán Ferenc, Adorján Károly, Ábrahám Miklós, Fábián János
1953. augusztus 8. Letartóztatják Ábrahám Miklós Vicére száműzött, – eredetileg kolozsvári – plébánost. Bírósági ítélet ... Bővebben Vice Ábrahám Miklós, Adorján Károly
1953. augusztus letartóztatják a katonai munkaszolgálatra behívott Keszler Tibor, Szabó János és Várkuti (Weibel) La ... Bővebben Buzásbesenyő Keszler Tibor, Szabó János, Várkuti (Weibel) Lajos, Dukát József, Adorján Károly,
1953. szeptember 1. Hajnalban letartóztatják Gáll Sándor brassói káplánt. A hat hónapig tartó brassói vizsgálati fogsága ... Bővebben Gáll Sándor, Menges Jeromos,
1953. november 2. Letartóztatják Kosza József ozsdolai plébánost. Brassói, majd marosvásárhelyi vizsgálati fogsága utá ... Bővebben Kosza József
1954. augusztus 20. Letartóztatják Hídalmáson – az oda száműzött – Hajdú Gyula kolozsvár-belvárosi káplánt. A kolozsvári ... Bővebben Hídalmás Hajdú Gyula,
1954. augusztus letartóztatják Pál József bonchidai római katolikus plébánost, mert részt vett annak a papi csoportn ... Bővebben Pál József, Adorján Károly,
1954. november 30. A belügyi szervek letartóztatják az 1952. februárjában büntetésből Petrozsényből Harasztosra helyeze ... Bővebben Petrozsény, Harasztos Fuchs Gábor
1954. december 2. Éjszaka másodszor is letartóztatják Erőss Lajos kolozsvári káplánt. Az ún. jurisdikciós perben ítéli ... Bővebben Szamosújvár, Stoineşti, Periprava, Grind Erőss Lajos
1954. december 7. Sinfalván éjjel letartóztatják az 1953-ban büntetésből oda telepített – Márton József csíkszentsimon ... Bővebben Sinfalván Márton József,
1955. március 25. Letartóztatják P. Gurzó Anaklét ferences atyát, az ún. „békepapi mozgalom”-mal szembeni ellenállás e ... Bővebben P. Gurzó Anaklét
1955. július 9. Baróton este letartóztatják Simonfi Andor gyergyóalfalvi káplánt. (Simonfit Dukát József bízta meg a ... Bővebben Barót Simonfi Andor, Dukát József, P. Gurzó Anaklét,
1955. augusztus 25. Letartóztatják Nagyobb Péter uzoni református lelkészt. Ugyanekkor hurcolják el a szülőfalujából, Ré ... Bővebben Réty, Marosvásárhely, Pite?ti Nagyobb Péter, Kováts Pál,
1956. október 25. Reggel letartóztatják Balázs Imrét, Tirnován Vid Arisztidet valamint Walter Frigyest a képzőművészet ... Bővebben Budapest Balázs Imre, Tirnován Vid Arisztid, Walter Frigyes
1956. október 29. Az RMP Központi Vezetése Politikai Bizottsága számára „a helyzetről és a pártszervek által foganatos ... Bővebben Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Temesvár
1956. október 30. Temesváron mintegy kétezerötszáz diák résztvételével nagygyűlést tartanak a Politechnikán (Műegyetem ... Bővebben Temesvár, Politechnika (Műegyetem) Petre Luput, Coriolan Drăgulescut, Ilie Verdeţet, Teodor Stanca
1957. február 19. Letartóztatják Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészt, majd a következő hetek-hónapok során m ... Bővebben Sass Kálmán
1957. március 20. A gyulafehérvári vasútállomáson – Márton Áron római katolikus püspöktől jövet – letartóztatják Dobai ... Bővebben Gyulafehérvár Márton Áron, Dobai István, Jordáky Lajos, Chivu Stoica, Emil Bodnăraş, Mogyorós Sándor, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Alexandru Bârlădeanu, Ştefan Voitec, Alexandru Drăghici, Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, Gheorghe Diaconescu
1957. július 7. Letartóztatják a csíkszeredai Fodor Pál mérnököt (társait csak november 27. és december 4. között), ... Bővebben Csíkszereda, Fodor Pál, Márton Áron
1957. szeptember 10. Letartóztatják a február óta figyelt Szoboszlai Aladár óbébai plébánost és Huszár Józsefet. Eleinte ... Bővebben Szoboszlai Aladár, Huszár József, Aurel Dan, Alexandru Fîntînaru,
1958. március 14. Sepsiszentgyörgyön este az 1848-as vértanúk emlékművénél tetten érik a magyar forradalommal együtt é ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Székely Ifjak Társasága Macskási Pál,
1958. október 26. A bukaresti Augusztus 23. Stadionban barátságos labdarúgómérkőzést játszik a magyar és román ifjúság ... Bővebben Bukarest Bolyai Tudományegyetem Nicolae Ceauşescu, Keleti Ferenc, Farkas Zoltán, Bunta Péter, Vastag Lajos,
1959. április 2. Letartóztatják Fejér Miklós kolozsvári középiskolai tanárt és Nagy Jenőt, a tudományos akadémia kolo ... Bővebben Kolozsvár Fejér Miklós, Nagy Jenő, Gazda József,
1959. szeptember 8. Letartóztatják Kenderessy Szabó Béla kapnikbányai római katolikus plébánost. Tizenegy hónapig felvál ... Bővebben Nagybánya, Szatmárnémeti Kenderessy Szabó Béla,
1961. szeptember 14. Désen letartóztatják P. Bálint Szalvátort, az erdélyi ferences rendtartomány helyettesfőnökét, másna ... Bővebben Dés P. Bálint Szalvátor, P. Fodor Pelbárt, György Húgó, P. Benedek Fidél, P. Fodor László, P. Écsy János, P. Angi Csaba, P. Fülöp Tamás, P. Pöhacker Balázs
1974. június 16. Kolozsváron letartóztatják Kallós Zoltánt, a moldvai csángó-magyarság folklórjának egyik legismerteb ... Bővebben Kolozsvár Kallós Zoltán
1982. november 6. és a rákövetkező napokban megkezdődnek a nagyváradi Ellenpontok szamizdat folyóirattal kapcsolatos h ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly
1982. november 23. Csíkszerdában őrizetbe veszik Borbély Ernő középiskolai filozófia tanárt és feleségét, Bíró Katalin ... Bővebben Borbély Ernő, Bíró Katalin, Buzás László
1983. január végén Sepsiszentgyörgyön a magyarság ellen uszító röpcédulák bukkannak fel, melyeken többek közt az olvash ... Bővebben Sepsiszentgyörgy
1983. június a Babeş-Bolyai egyetem huszonkét végzős magyar főszakos diákjából csak nyolc kap a magyar szakjával ... Bővebben Csíkszereda Babeş-Bolyai Tudományegyetem Domokos Géza, Fúró Gyula, Barabás Ferenc, Barabás János, Márton Piroska
1987. november 15. Vasárnap, a helyhatósági (néptanácsi) választások napján Brassóban több ezren tüntettek a Ceauşescu- ... Bővebben Brassó, Bukarest Erdélyi Magyar Hírügynökség,
1989. február 13. Nem lehet megtartani a Márton Áron püspökké szentelésének ötvenedik évfordulójáról megemlékező ünnep ... Bővebben Gyulafehérvár Márton Áron, Gh. Cumpănaşu, Jakab Antal,