Eredmények - OTKA 109173 KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK

Ezen az oldalon található munkák a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készültek.

Ötven hónap Észak-Erdélyben: a Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940–1944). Magyar Kisebbség, 2014. 1. sz. 

A Magyar Kisebbség című kolozsvári folyóirat 2014/1. száma tematikus összeállítás, Ötven hónap Észak-Erdélyben:A Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940-1944) címmel. A periodika 4 tanulmányt egy forrásközlést és egy kritikát publikál. Csilléry Edit az 1938-as csehszlovákiai és 1939-es kárpátaljai államhatalom váltás után bekövetkezett közalkalmazotti, köztisztviselői cseréket vizsgálja meg. A dolgozat az igazoló eljárások legfontosabb kritériumait elemzi. Szavári Attila esettanulmánya azt vizsgálja, hogy az 1940 előtt a romániai magyar kisebbség életében fontos szerepet betöltő Minerva biztosító -- amely önálló erdélyi gazdasági vállalkozás volt -- Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után hogyan kerül a budapesti nagy biztosítók érdekkörébe és miként nem sikerül megőrizni az önállóságát. Sárándi Tamás az 1940-1944 közti német-olasz tiszti bizottság működésén keresztül az észak-erdélyi román és a dél-erdélyi magyar sérelmeket nem összeveti, hanem elhelyezi a két etnopolitikai stratégia értelmezési keretében. Nagy József a hadtörténet társadalomtörténetét bemutató tanulmánya egy székelyföldi, székelyek alkotta, magyarországi hivatásos tisztek vezette, a Kárpátokat védő katonai egység tevékenységét mutatja be különböző naplók és visszaemlékezések alapján, amely párhuzamosan ugyanazon helyzetekről készültek, csak más-más pozícióból. Tóth-Bartos András forrásközlése Szabados Mihály, a budapesti Miniszterelnökség munkatársának két policy anyaga. Az egyik a bukovinai székelyek áttelepítésével kapcsolatos a másik pedig Szolnok-Doboka vármegye új magyar nemzetiségpolitikáját megalapozó helyzetelemzést közöl, egy a Kalotaszeget a Székelyfölddel összekötő magyar többségű település korridor kialakítása érdekében.

 

Domokos Géza életműbibliográfia, Összeáll. Meister Róbert 

Önálló művek; Kötetben megjelent írások; Bevezetők, elő-, és utószók; Sajtóban megjelent írások, publicisztika;Beszélgetések, ankétok, interjúk; Fordítások; Írások róla

 

Románia magyar történetírás 1920–1940 bibliográfiai gyűjtés. Összeállította Bárdi Nándor 

Ez az összeállítás alapvetően a Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940) alapján készült. [Összeállította Monoki István. I. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok. EME Kvár, OSZK Bp. 1997. 562 p.] 
Alfabetikus bibliográfiát közöltek ezért a leválogatást Monoki kéziratban maradt beszakozott anyaga alapján végeztem el. (Lelőhelye: OSZK Kézirattára Fol. Hung. 3038. II. doboz.) Ezt egészítettem ki a Galambos Ferenc által készített Pásztortűz, Korunk és Erdélyi Helikon folyóiratok repertóriumainak anyagával, Diószegi Mária Erdélyi Irodalmi Szemle, Kazai Magdolna Magyar Kisebbség, Záhony Éva Hitel, Váczy Leona, Entz Géza, 
Valentiny Antal Erdélyi Múzeum feldolgozásaival.

 

Hungarians in neighnoring contries around, 2011, map, by Sebők László, HUNGARIAN MINORITIES IN A EUROPEAN CONTEXT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES Workshop, 13 July 2014, Tom Lantos Institute 

Hungarians in Transcarpathia, 2001, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1989, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1930, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1910, map, Sebők László 

 

Magyarságkutató Intézet/Teleki László Alapítvány Könyvtárának kéziratkatalógusa 1986-2006, jelenleg OSZK Kézirattár 625 fond, Összeállította Dippold Péter, Sándor Annamária, Bárdi Nándor

 

A Népies Irodalmi Társaság éves jelenéseinek tartalomjegyzéke 1921-1944. Összeállította Izsák Anikó, MNL OL P1077 

 

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 

Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban, döntően 1989 után publikált kutatási eredményeiről szeretne áttekintést adni. Öt nagy témakörrel kapcsolatos irodalomról van szó: magyarországi nemzetiségek, külhoni magyarok, magyarországi illetve magyar kötődésű romák, zsidóság, magyarországi migránsok. Ezen csoportok szociológiai, történeti, etnográfiai, nyelvészeti, geográfiai, demográfiai vizsgálatát, összefoglalva beszélhetünk kisebbségkutatásról, mint interdiszciplináris gyűjtőfogalomról. Az összeállításhoz saját gyűjtésemen túl Bódi Zsuzsanna, Dobos Balázs, Dupcsik Csaba, Gyurgyák János, Kemény István, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor, Komoróczy Géza, Radványi Ferenc a válogatásban is szereplő munkáinak bibliográfiáit használtam fel. Természetesen az egyes csoportoktól elválaszthatatlan a velük kapcsolatos kérdések kezelése, de ezen túl az összeállítás nem vállalta fel az antiszemitizmus, az idegenellenesség, a nemzeti azonosság, az identitás- és emlékezetpolitika kutatásának illetve a nacionalizmus tanulmányok eredményeinek számbavételét.

 

Áttekintés Sziklay Ferenc kéziratos hagyatékáról Összeállította Bárdi Nándor, OSZK Kézirattár Fond 158 / 1-30. doboz. 

A harminc doboznyi iratanyag rendezetlen, kivéve néhány dobozt, amely leveleket tartalmaz, de azokat sem számozták be fóliónként csak alfabetikusan rendezték. A dobozokat a raktárból történő felhozatal sorrendjében arab számmal (ceruzával) beszámoztam. Az áttekintésben jelzett anyagok nem találhatók külön palliumokban csak a levelezés egy része. Néhány dobozon római számozás is található. Ez valószínűleg az anyagot átvevő személytől (Bata Imre) származik. Ahol egy dokumentum "leírásakor" nem tüntettem fel szerzőt ott Sziklay Ferenc kéziratáról van szó. 
Az anyag döntő többsége szépirodalmi kézirat. A kisebbségtörténeti kutatások szempontjából fontosnak ítélt dokumentumokat kiemeléssel jeleztem. 

 

Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010) c. folyóirat repertóriuma

 

Bernády György kéziratos hagyatéka. Összeállította Fodor János, Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale, Fond personal Bernády György 

 

Székelyföld a XX. században konferencia Székelyudvarhelyen. Konferencia és műhelyszeminárium Székelyudvarhelyen 2014. március 22-én, szombaton, ahol a régió modernizációs problémáinak tematizálására kerül sor. 

A konferencia célja a régióval kapcsolatos eddigi intézmény- és társadalomtörténeti kutatások összefoglalása és új problémák tematizálása. A programban markánsan megjelennek a fejlesztési politikák és a helyi szerveződések kapcsolata. A műhelyszemináriummal, ahol a kutatási tervekről és problémákról lesz szó, a hosszabb távú közigazgatástörténeti és modernizációs kutatásokat szeretnénk megalapozni.